Wie zijn wij?

VOLT! is een brede, technologische en sportieve VMBO-school in Utrecht met goede examenresultaten in alle leerwegen: basis-, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg /theoretische leerweg. De onderwijsinspectie heeft VOLT! positief beoordeeld. Alle leerwegen hebben daarom een zogenaamd ‘basisarrangement’.

De school is begin 2019 verhuisd naar het nieuwe pand in Vleuten met ook een nieuwe naam; VOLT! Toekomstmakers.

Van oudsher onderscheidt onze school zich van de andere VMBO-scholen in Utrecht doordat wij de leerlingen van de TL-afdeling een extra beroepsgericht examenvak aanbieden. Op deze manier worden onze leerlingen goed voorbereid op hun MBO-niveau 4 vervolgopleiding. Het onderwijs is hierdoor meer praktijkgericht. Onze TL-leerlingen kunnen ook naar 4 HAVO als zij aan de wettelijke eisen voor doorstroming voldoen.

Bovendien zijn wij een Topsport Talent School. Leerlingen met een LOOT-status, dat wil zeggen door de sportbonden geïndiceerde topsporttalenten, krijgen bij ons de kans om hun topsportcarrière te combineren met school zonder dat hun schoolresultaten daaronder lijden.

Voor sportieve leerlingen zonder topsportstatus, hebben we in elk leerjaar de zogeheten sportklassen. Leerlingen die vier jaar lang deze sportklas hebben gevolgd kunnen drempelloos overstappen naar enkele MBO’s waar wij een convenant mee hebben afgesloten.

Als school bieden wij een uitgebreid na-schools programma. Het programma ‘Move-on!’ bestaat uit verschillende workshops en activiteiten. Ook huiswerkbegeleiding hoort hier bij.

Behalve basisschoolverlaters met een advies VMBO zijn ook leerlingen die hun VMBO-opleiding bij ons verder willen voortzetten van harte welkom. Instroom in leerjaar 2 en 3 is op alle niveaus mogelijk. Voor overstappen naar leerjaar 3 en 4 is aansluiting op het uitstroomprofiel van belang.

Aanmelden voor 1 mei geeft de grootste zekerheid op een plek in leerjaar 2, 3 of 4.

ONZE MISSIE EN VISIE

Onze missie:

Missie: WERKEN AAN TALENT

Volt! is een sport actieve openbare school die d.m.v. aantrekkelijk beroepsonderwijs leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs en hun (beroeps) deelname in de samenleving. Leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen presteren. Wij doen dit samen met ouder(s)

Onze kernwaarden

Wij willen vanuit onze openbare identiteit voor iedereen de ruimte bieden om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Wij zien het als onze opdracht iedereen daarin uit te dagen. Vanuit onze bevlogenheid stimuleren wij iedere leerling tot het maken van zelfstandige keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. De school heeft oog voor verschillen tussen leerlingen en speelt daarop in door maatwerk te leveren. Hiervoor hebben wij bevlogen stevige docenten nodig. Uitstekende docenten, die vanuit hun hart werken om onze leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te laten behalen.

Volt! wil een betrouwbare partner in de ontwikkeling van leerlingen zijn voor ouder(s) / verzorger(s) en het vervolgonderwijs. Dit doen wij in een veilige sfeer waarin leren en ontdekken doelgericht worden gestimuleerd met als resultaat dat iedere leerling daardoor het vmbo diploma behaalt. Ouder(s) / verzorger(s) en leerling kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de school. Democratisch burgerschap is hierbij een belangrijke pijler voor ons onderwijs. Wij stimuleren iedere leerling tot het maken van zelfstandige keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Wij bouwen aan een optimale relatie met de leerling en zijn ouder(s) / verzorger(s). Een relatie waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Ouder(s) en leerling weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen anderzijds vertrouwen op de kwaliteit van de school. Deze verbondenheid is een belangrijke kernwaarde voor ons. Verbondenheid in school tussen leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers.

Volt! is koersvast zonder star te zijn en heeft lef om van koers te wijzigen als dit gevraagd wordt. Betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij Volt!. Betrokken in het opbouwen en onderhouden van relaties met leerlingen en ouder(s )/ verzorger(s) en vervolgonderwijs. Dit uit zich in actieve participatie van leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en medewerkers in onze leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad. Volt! legt verbinding met de wijk met (bewoners) verenigingen en bedrijven.

ONZE VISIE

Optimale prestaties voor nu en later

Onderwijs is voor onze leerlingen de best mogelijke garantie op emancipatie en succesvolle deelname aan onze complexe samenleving. Wij stellen daarom aan onszelf en onze leerlingen hoge eisen, realistische doelen, die gericht op succes in onze school en in het vervolgonderwijs. Daarom hebben wij overleg met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Hun signalen zijn voor ons onderwijs van belang. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het bijzonder oog voor zelfstandig werken, communiceren, samenwerken en het maken van keuzes.

Ontdekken en ontwikkelen van talenten

Het uitgangspunt binnen Volt! is dat iedere leerling talenten heeft. Het is onze taak om deze talenten samen met de leerling te ontdekken op meerdere terreinen, zoals kunst en cultuur, sport, techniek en deze als uitgangspunt te nemen voor nieuwe ontwikkeling. In onze school willen wij resultaatgericht zijn met oog voor verschillen. Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de specifieke talenten van onze leerlingen en door leren door doen hun talenten verder te ontwikkelen en met de leerlingen te bespreken. Deze ontwikkeling houden de leerlingen bij in hun portfolio. Voor de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling dagen wij hen uit met behulp van ervaringsgericht onderwijs in krachtige en afwisselende leeromgevingen. ‘Leren door doen’. Als Topsport Talent School begeleiden wij jonge topsporters bij hun studie en sport en de vooral de afstemming daar tussen.

Opbouwen en onderhouden van relaties met leerlingen en ouders.

Wij willen dat alle betrokkenen (ouders, leerlingen en medewerkers) zorg hebben voor elkaar, onderling relaties opbouwen en deze onderhouden. Daarvoor werken wij met de VOLT! Code. Onze belangrijkste afspraak daaruit is: ‘Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden.’ Wij verwachten van ouders betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind. Zij hebben realistische verwachtingen van hun kind en bespreken dit met hun kind.

Samenwerken en zelfstandigheid.

Uit onderzoek, door onze praktijkervaring en onze contacten met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven weten wij dat onze leerlingen zelfstandig moeten kunnen werken en leren en goed kunnen samenwerken om succesvol te zijn. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen samenwerken en zelfstandig kunnen werken en leren.